УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

 

 

     • Какво е алумни? Думата „алумни” има латински произход – от аlumnus ‘доведен син’, ‘ученици, възпитаници’. Съвременното й значение най-често е събирателно название на успешно завършилите даден университет, колеж или училище.

      

     • Алумни организациите по света
     • Водещите университети в Европа и САЩ  изграждат трайни връзки със своите възпитаници не само по време на обучението им, а и след това.  Периодично се провеждат срещи между вече завършили студенти, да участват в инициативи на  университета, след като вече са направили кариера, или просто да поддържат контакти с преподаватели, колеги и настоящи студенти. По този начин се изгражда и утвърждава връзка между теорията и практиката.
     •  

     • Чрез  Алумни организациите  се представят дейността и постижениятана висшето училище.  В Интернет-порталите на престижните световни и европейски университети може да се открие значителен обем информация за  тези  организации  и  къде  се  реализират  техните  членове. Правят се сериозни проучвания за кадровото им развитиех -  най-убедителният  критерий  за  оценка  на  висшето училище.

      

     Въвеждането на системата Алумни към катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ дава възможност за изграждане на трайна връзка между възпитаниците на Катедрата, след тяхното завършване, както помежду им, така също и с образователната институция. Това подпомага развитието на университета, чрез получаване на обратна връзка и съдействие от реализираните кадри за повишаване авторитета и конкурентно-способността на висшето училище. На Интернет-страницата на Катедрата ще бъде обособен Алумни АИУТ, където периодично ще се актуализират контактите на завършилите специалността.


     Убедени сме, че връзката между нас не трябва да бъде само за няколко години, а,  по-скоро, трябва  да се превърне в неразделна част от успешната професионална кариера на всеки един наш възпитаник.


      Всички възпитаници, желаещи да се включат или актуализират информацията в Алумни АИУТ да изпратят - Име и фамилия, година на завършване, месторабота, e-mail и снимка (по желание) на e-mail: aiut@uft-plovdiv.bg.