УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

 

 

 

Катедра "Автоматика, информационна и управляваща техника" e създадена през 1970г. в Висшия институт по хранително-вкусова промишленост - Пловдив (сега УХТ). Катедрата е специализираща, учебната програма е с инженерна насоченост, включваща различни области на автоматиката. Тук се дипломират студенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност: “Автоматика, информационна и управляваща техника”, “магистър” по специалностите: “Автоматика, информационна и управляваща техника” и „Електро-енергийна ефективност”. К атедрата има акредитация да обучава в образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 02.21.08 “Автоматизация на производството”.

 

Специалност Автоматика, информационна и управляваща техника подготвя високо-квалифицирани инженери-бакалаври и инженери-магистри  по автоматика, извършващи дейности, свързани с проектиране, настройка, внедряване, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление. По време на обучението си студентите придобиват знания и умения в областите електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизираното проектиране, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др. Завършилите специалността в ОКС „бакалавър” могат да се реализират във всички отрасли на хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост, както и в други направления на индустриална автоматизация. Предоставена е възможност за продължаване в ОКС „магистър” по автоматика, информационна и управляваща техника, както и ОКС „магистър” по електро-енергийна ефективност.

Инженер-магистрите по автоматика, могат успешно да работят в: изследователски, проектантски и инженерингови фирми по изграждане на системи за управление и на автоматизираща техника; управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери; предприятия и фирми с предмет на дейност създаване, производство, експлоатация и сервиз на средства за автоматизация. По време на обучението си студентите придобиват знания и умения в областите интелигентни и адаптивни системи, робастно и оптимално управление, техническа диагностика, надеждност и сигурност на системите за управление, управление на качеството и др.

Специалност Електро-енергийна ефективност подготвя инженери-магистри, които могат да се реализират във всички сфери на индустрията. Специалността отговаря на потребностите в области на стопанството като индустрия, комуникации, транспорт, лека и хранителна промишленост, селско стопанство, както и в образованието, здравеопазването, екологията, държавната администрация и други в съответствие с динамиката на тяхното развитие и все повече нарастващите изисквания за енергийна ефективност.
Инженер-магистърът по „Електро-енергийна ефективност” ще може да извършва проучвателна, проектантска, развойно-внедрителска, инженерингова, научно-изследователска, учебно-преподавателска и организационно-управленска дейност в различни отрасли на промишлеността. Предметната насоченост при подготовката и обучението обхваща: електротехника, електронна техника, автоматика, топлотехника.


Катедрата разполага с необходимите научни и учебни аудитории и лаборатории, които са оборудвани със съвременна техника. Студентите разполагат със осигурен интернет достъп.
Учебните планове и програми на специалностите са съобразени със съвремените европейски изисквания. Завършилите получават легитимна дипломна даваща им право да упражняват професиите инженер по АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА  и инженер по ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. В процеса на обучение се осъществява студенски обмен със сродни специалности  от водещи европейски университети-павтньори.

 

Научно-изследователската дейност в катедрата е концентрирана в следните области:
Автоматизация на производствени процеси; Автоматизация на биотехнологични процеси; Роботика; Математическо моделиране; Разпознаване на образи; Изкуствен интелект; Окачествяване и сортиране на хранителни продукти.