УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

 

ИСТОРИЯ

През 1970 г. за задоволяване на нуждите на страната от все по-нарастващото търсене на кадри по автоматизация на производството, тогавашния Държавен комитет по наука, технически прогрес и висше образование (ДКНТП и ВО) внася в Министерския съвет (МС) предложение, в резултат на което със свое 320-то разпореждане от 15.07.1970г., МС разкрива специалността “Автоматизация на производството” първоначално в три висши училища: ВХТИ - София, ВМЕИ - Варна, ВМГИ - София, а във ВМЕИ - София специалността “Автоматизация на промишлеността” е преименувана в “Автоматизация на производството”. Със същото разпореждане на МС дисциплината “Автоматизация на производството” започва да се чете от учебната 1970/71г. задължително във всички специалности на висшите технически учебни заведения.

 

В тази връзка през 1973 г. с решение на АС на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) е създадена катедра “Автоматизация на производството” със задача провеждане на профилиращо обучение на студентите от разкритата едноименна специалност. Основното ядро на катедрата са преподавателите  Илия Попов, Бузи Кац, Димитър Цанков, Величко Величков и Иван Шопов − всички от бившата катедра “Електротехника и топлотехника”, която е създадена още при откриването на Факултета по хранителна технология при ВСИ “В. Коларов”-Пловдив, от който през 1953 г. се формира ВИХВП, като самостоятелно висше учебно заведение. Нейни ръководители са били проф. Коцо Христов (1948-52г.), проф. Димитър Рашеев (1952-57г.), доц. Тодор Василев (1957г.), проф. Петър Илиев (1958-62г.), проф. Карл Славомиров Хибаум (1962-67г.), проф. Петко Русков (1967-72г.), доц. Илия Попов (1972-73г.).

 

Първите ръководители на катедрата и първото поколение преподаватели имат решаваща роля за създаването, укрепването и развитието на сегашната катедра. За четирима от тях, професорите Коцо Христов, Димитър Рашеев, Карл Хибаум и Тодор Василев, са дадени кратки биографични данни. Техните животоописания са съчетание на динамика и дръзновение при създаването и утвърждаването на необходимите условия за обучение на инженерни кадри. Получили солидни знания в престижни университети, възпитаници на авторитетни научни школи, тези първи ръководители на катедрата-майка още в онези далечни времена със своя професионализъм, висока отговорност и съзнание, оставят незаличим отпечатък в следващото развитие на катедрата. Пионерното им дело със своята прозорливост в бъдещето, инициативност, всеотдайност и академичен дух и днес будят нашето възхищение и дълбоко уважение.

 

1 проф. Коцо Христов

1902-1985

Коцо Христов Аврамов е роден на 02.12.1902 г. в с. Вируско, Врачанско. Завършва през 1925 г. електроинженерство в Мюнхенската политехника, Германия. Работи като завеждащ Електроцентрала “Враца” до назначаването му като професор. Той е един от първите професори по електроинженерство в България, номинирани като такива от Държавно-обществена комисия в 1945 г. Проф. Коцо Христов е първия ректор на създаденото в Русе Висше техническо училище (1946-47г.). От 1948 г. извежда първия курс по Обща електротехника във Висшия селскостопански институт (ВСИ) в Пловдив, където проф. Коцо Христов е основател и ръководител на катедрата по електротехника и топлотехника. Катедрата заедно с още 13 други катедри става основата на  открития през 1952 г. Факултет по хранителна технология. След прерастването на факултета във Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (1953г.), катедрата се запазва. Поради заетостта си като главен проектант на електро-обзавеждането на столичния партиен дом проф. Коцо Христов преминава на работа в МЕИ - София. Проф. Коцо Христов има над 70 научни публикации и учебни пособия, сред които са и добре известните на електроинженерите негови монографии: „Електрическа част на ел. централи и подстанции” и „Токове на късо съединение”.

 

2 проф. Димитър Рашеев

1890-1957

Димитър Николов Рашеев е роден на 20.12.1890 г. в гр. Габрово. Средно образование завършва с отличие в Габровската гимназия, а висше образование по математика в Киевската политехника. Получава професура в Киевската политехника и преподава електротехника и астрономия в Киев, Полтава и Одеса. През периода на сталинизма е репресиран и в 1939 г. е изпратен в лагерите на ГУЛАГ. През 1941 г. се връща в България и започва работа като представител на “Siemens”. През 1945 г. е избран за професор по обща електротехника при Техническия факултет на Държавния университет във Варна, чийто днешен правоприемник е ТУ–Варна. Завежда катедрата по Обща електротехника и е пръв декан на Техническия факултет. През 1946 г. е избран за ректор на Варненския държавен университет. С указ на Министерството на просветата в 1952 г. е преместен във Факултета по хранителна технология на ВСИ, откъдето по-късно заедно с факултета преминава във ВИХВП. В периода 1952-57 г. е ръководител на катедра “Електро-техника и топлотехника” и титуляр на дисципли-ната по Електротехника. Изключителен ерудит, педагог и лектор проф. Д. Рашеев има широк спектър от научни интереси. Създава първите в България електропещи за топене на алуминий, и месинг, научни разработки за акумулатори, асинхронни двигатели, енергийни загуби и др. Автор е на голям брой публикации, книги и учебници, по-значимите от които са монографиите “Енергетиката” и “Електрически акумулатори”.

 

3проф. Карл Хибаум

1901-1988

Карл Славомиров Хибаум е роден на 10.02.1901 г. в град Ямбол. Завършва инженерство през 1927 г. в град Грац, Австрия. Специализира във Виена (1928-1929 г.), където по-късно завършва и Машинно-електротехническия факултет на Техническия университет. Той е един от първите назначени доценти в създаденото през 1943 г. Висше техническо училище в София. През 1946 г. е избран за професор в Държавната политехника- София. Проф. Карл Хибаум е един от създателите на Висшето техническо училище в Русе, където е избран за ректор през 1947 г. В 1949 г. става пръв ръководител на основаната в Лесотехнически институт – София катедра „Машинознание и автоматизация на производството”. От 1962 г. до пенсионирането му през 1967 г. работи във ВИХВП-Пловдив, като ръководител на катедра Електротехника и топлотехника. Има публикувани над 20 научни труда и 8 учебника, претърпели няколко издания.

 

4проф. Тодор Василев

1911-1984

Тодор Андреев Василев е роден на 19.02.1911г. в град Смолян. Завършва Физико-математическия факултет на Софийския университет (СУ) през 1935 г. Работи като учител по физика в различни градове: Панагюрище, Карлово, Шумен, Пловдив до 1942 г., след която се установява в София. Неговият педагогически опит е оценен от проф. Георги Наджаков, който го привлича (заедно с проф. Саздо Иванов) като съавтор на учебник по физика за 11-ти клас. Учебникът е издаден през 1945 г. и претърпява 13 издания. През 1946 г. Тодор Василев ставаасистент по опитна физика в СУ (катедра Обща Физика с ръководител проф. Г. Наджаков). През 1949-50 г. специализира оптика в Париж и в 1951 г. е избран за доцент по физика във ВСИ-Пловдив. Той е първия хабилитиран физик в Пловдив. При създаването на ВИХВП става основател и пръв ръководител на катедрата по физика. Зам. ректор е по научната дейност на ВИХВП от 1955 до 1958 г. През 1961 г. се премества във Висшия природо-математически институт, където основава катедрата по Обща физика, а по-късно, когато Институтът се преобразува в Университет (сегашния ПУ “П. Хилендарски”), катедрата става основа на самостоятелен Физически факултет, за чийто пръв декан е избран проф. Т. Василев. Като възпитаник на школата на акад. Г. Наджаков, проф. Т. Василев организира учебната дейност и изследователската работа и във ВИХВП и в ПУ в стила и духа на своя учител. Научните интереси на проф. Т. Василев са в областта на оптиката, термодинамиката, физиката на полимерите, и криоелектретите. Има над 100 публикации в почти всички раздели на физиката.

                                       5

проф. дтн. Илия Попов
1931-2008 

Илия Василев Попов е роден на 13.11.1931г. в Белица, Благоевградска област. Завършва висшето си образование в МЕИ-София през 1954г. в Електротехническия факултет, специалност Конструкция на електрически машини и апарати. Работи като електро - инженер в продължение на 5 години в целулозния комбинат град Кричим като началник електролаборатория, КИП и автоматика. Постъпва във ВИХВП като асистент по КИП и автоматика през 1959 г. в катедра „Електротехника и топлотехника”. Повишен е ст. асистент през 1962г. и в гл. асистент през 1966г, доцент (1971г.), професор е от 1988г. През 1986г. получава научна степен „Доктор на техническите науки”. Неговата активност в създаването и укрепването на специалността „Автоматизация на производството” е много голяма. Организира обучението на първите инженери по  „Автоматизация на производството” (1972-1973г.) във ВИХВП. Съществен е и неговия принос за подбор на нови преподаватели, в развитието и разрастването на катедрата. Чете лекции и води упражнения по „Обща електротехника”, „Основи на автоматиката и електронноизчислителната техника”, „Автоматизация на производствените процеси в ХВП”, „Въведение в теорията на управлението” и „Теория на автоматичното управление”. Специализира в Москва през 1966г. Публикувал е над 125 научни статии и доклади, 30 научно-популярни статии и 13 учебници, книги и учебни помагала. Има 5 авторски свидетелства и 1 патент. Ръководител е на 2 аспиранти, както и 28 научно-приложни теми по НИС. Заема редица административни длъжности – декан по СДК, зам. ректор по науката и други. Ръководител е на катедрата от 1973г. до 1990г.

Обучението по автоматизация на студентите във ВИХВП първоначално се извършва като част от курса “Технологично обзавеждане и автоматизация”, задължителен курс за всички специалности на ВИХВП още от 1953 г. Дисциплината “Основи на автоматизацията” като самостоятелен курс се преподава за всички специалности на ВИХВП от 1964 г. От 1973 г. на основата на катедра “Електротехника и топлотехника” се обособяват две самостоятелни катедри: “Автоматизация на производството” и “Топлотехника”. Новосъздадената катедра “Автоматизация на производството” е с първи ръководител проф. Илия Попов, тогава още доцент. Той организира и ръководи катедрата до 1989 г. Неговата активност в създаването и укрепването на специалността “Автоматизация на производството” е много голяма. Съществен е и неговият принос за подбор на нови преподаватели, за развитието и израстването на младите асистенти, по изграждането на материално-техническата база и организирането на учебния процес. След него катедрата е ръководена последователно от: доц. Георги Добрински (1990-91г.), доц. Иван Драготинов (1991-99г.), доц. Атанас Георгиев (1999-2004г.), проф. дтн Чавдар Дамянов (2004-2014) и доц. д-р Веселин Начев (2014 до сега).

 

От 1973 до 1990 г. преподавателският колектив на катедрата има за основна задача обучението на студентите в направленията:

    - Електротехника и близки до електротехниката учебни дисциплини, обслужващи както технологичните специалности, така и новосъздадените;

    - Компютърно програмиране и използване на изчислителна техника;

    - Специални учебни дисциплини за новооткритата специалност.

 • През декември 1975г. на базата на катедра “Автоматизация на производството”, имаща първата цифрова електронно-изчислителна машина в Института (ИЗОТ 310) се разкрива учебно-изчислителния център (УИЦ) на ВИХВП, който започва да функционира като самостоятелно звено от 1979г. Негови първи ръководители са преподавателите от катедрата гл.ас. Кръстю Попов (1975-1979г.) и доц. Тодор Пройчев (1979-1986г.). През 1978 г. завършва първият випуск от инженери по автоматизация.

 

През 1990 г. от катедрата се отделя групата преподаватели, които обслужват първите две направления: проф. Г. Кривошиев, проф. Д. Цанков, доц. Ив. Шопов, доц. В.Величков, доц. К. Илиев, доц. Ив. Маслинков, гл. ас. Кр. Попов, гл.ас. А. Костов, гл.ас. Г. Динков, гл.ас. К. Онков, ст. ас. Т. Велчев, ст.ас. О. Рахнева, ст. ас. Н. Бозуков, ст. ас. М. Динкова, ст. ас. Г. Михов, ст. ас. Ал. Манлиев и ст.ас. Хр. Динков. Те стават основата на нова катедра “Електротехника, електроника и програмиране”.

От 1997 г., с въвеждането на тристепенна структура на обучението, специалността е преименувана в “Автоматика, информационна и управляваща техника” за степени “бакалавър” и ”магистър”. През 1999 г. катедрата също се преименува в съответствие с наименованието на специалността в катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Специалността има акредитация от НАОА за трите степени на обучение “бакалавър-магистър-доктор”, въведени във ВИХВП през учебната 1997-1998г.

Чрез своя преподавателски състав катедрата организира обучението по специалността в три специализирани учебни и научни направления:

   - Теория на автоматиката и системите за управление;

   - Информационна техника и технологии, основаващи се на съвременни компютърни средства и системи с изкуствен интелект;

   - Управляваща техника и компютърни системи за управление.

 • В бакалавърския и магистърския курс на специалност “АИУТ” се дава достатъчна общоспециална подготовка и солидни базисни знания, необходими при осъществяването на бъдещата инженерно-научна дейност и осигуряващи подходяща професионална гъвкавост. Тя дава общи системнотехнически знания и методология за проектиране и внедряване на системи за автоматично управление с разнообразно предназначение, като се акцентира на спецификата и приложенията в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишлености.

 

През различни периоди в катедрата, методична помощ или самостоятелни лекционни курсове са извеждали преподавателите: доц. Любен Гунчев (ВМЕИ), доц. Иван Гатев (ВМЕИ), доц. Цветан Цеков (МГИ), ст.н.с. Никола Чаракчиев (ИТ), проф. Христо Бояджиев (БАН), ст.н.с. Людмил Николов (БАН), проф. Игор Петров (МТИПП), проф. Ю.А.Ивашкин (МИММП), доц. Генадий Князев (МИТП), доц. Евгений Пивень и доц. Евгений Колендров (КТИПП).

 

Катедрата има изявена научно-изследователска работа с фундаментален и научно-приложен характер. Основните научни направления са: Теория на управлението; Управление на електромеханични системи; Автоматизация на технологичните процеси в ХВП и БТП; Разпознаване на образи; Интелигентни системи за оценка и управление на качеството на хранителни продукти и др.

Две научно-изследователски разработки са удостоени с златни медали на Международния  мострен панаир в Пловдив.

 

Катедрата е организатор и домакин на седем национални конференции с международно участие по Автоматизация на технологичните процеси в ХВП. От 2008 година конференцията се провежда в рамките на годишната научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии” на УХТ. Конференцията дава възможност за дискусии по редица актуални практически и теоретични въпроси, и протича при изключителен интерес и активност от страна на участниците. Тя е един своеобразен преглед на състоянието на автоматизацията в ХВП, място за обмяна на опит, нови контакти между специалисти и координиране на усилията за участие в съвместни проекти.

 

Катедрата осъществява също научно ръководство на специализанти и докторанти от други университети и фирми на ХВП. Поддържа дългогодишно сътрудничество с научни звена у нас и в чужбина. Разполага с модерни лаборатории и компютърни зали за обучение.

 

Катедрата поддържа творчески и колегиални контакти с почти всички сродни катедри у нас. Колективен член е на Съюза по автоматика и информатика (САИ) и на Националния комитет на IFAC към Федерацията на научно-техническите съюзи.

 

Бързото развитие на науката и техниката изискват от подрастващото поколение усвояването на все по-широк и по-широк обем от знания, което трудно може да се реализира при масовата аудитория и досегашна методология на обучение. Рационализирането на учебния процес е една от основните задачи на съвременното общество и в частност на УХТ. Понастоящем по този проблем усилено се работи и в катедра “АИУТ”.

 

През всичките години катедра “АИУТ” целенасочено и отговорно изпълнява своята мисия да подпомага израстването на добре подготвени, интелигентни и високообразовани инженерни кадри, които да са в състояние да устоят на съвременните предизвикателства за работа в условията на глобално променящата се среда и нарастваща роля на високите технологии и иновации.

Това, което днес е катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е дело на усилията на много преподаватели, служители и студенти през изминалите години.

 

В значителна степен успехите на катедрата се дължат и на дейността на нейните членове, участвали в административните ръководства на факултетно и университетско ниво. Преподаватели от катедрата са били заместник ректори: проф. Илия Попов (1995г.), доц. Чавдар Дамянов (1999-2003г.), проф. Атанас Георгиев (2003-2007г.); декани: доц. Димитър Цанков (1976-1984г.), доц. Атанас Георгиев (1987-1993г.), проф. Илия Попов (1993-1995г.); заместник декани: доц. Тодор Пройчев и доц. Атанас Георгиев (1984-1987г.), проф. Георги Кривошиев (1987-1989г.), доц. Георги Добрински (1989-1990г.).

 

В катедрата са защитени 4 дисертации за “доктор на науките”- проф. Георги Кривошиев, проф. Илия Попов, проф. Димитър Цанков и проф. Чавдар Дамянов и над 15 дисертации за образователно-научната степен “доктор”. В настоящия момент в катедрата се подготвят 5 докторанта по научна специалност 02.21.08 Автоматизация на производството.

 

Днес много от нашите възпитаници са утвърдени научни работници и преподаватели във висши училища, както и водещи специалисти в различни сфери на човешката дейност, осъществявайки на дело своите знания и стремеж за напредък и развитие.