УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

 

 

      • ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ
       I. Монографии и автореферати
       1. Титова Т. Неразрушаващо обективно окачествяване на яйца с използване на интелигентни класификатори, (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС „доктор”), Пловдив, 2011
       2. Цанкова Д., Изкуствен рояк в задачи за управление на клас автономни мобилни агенти, (монография), Имеон, Пловдив, 2011
       3. Терзийски Г., Резонансни преобразователи на електрическа енергия с три реактивни елемента в трептящ кръг, (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС „доктор”), 2012
       4. Станчев В., Приложение на методите на математическото моделиране за изследване кинетиката на биотехнологични процеси, (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС „доктор”), Пловдив, 2014
       ІІ. Глави от книги, издадени в чужбина
       1. Rangelova, V., Tsankova, D., & Dimcheva, N., Soft Computing Techniques in Modelling the Influence of pH and temperature on Dopamine Biosensor, Chapter 5, pp.99-122, 2010, In Intelligent and Biosensors, Vernon S. Somerset (Ed.), INTECH, Vienna, Austria, http://sciyo.com/books/show/title/intelligent-and-biosensors, ISBN: 978-953-7619-58-9
       2. Tsankova, D., Neural Networks Based Navigation and Control of a Mobile Robot in a Partially Known Environment, Chapter 10, pp.197-222, 2010, In Mobile Robots Navigation, Alejandra Barrera (Ed.), I-tech Education and Publishing, Vienna, Austria, http://sciyo.com/books/show/title/mobile-robots-navigation, ISBN: 978-953-307-076-6
       III. Статии в списания в чужбина
       1. Tsankova, D. Neural Networks Based Path Planning. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 283-286, 2011, Timisoara, Romania
       2. Tsankova, D. Random Search Method Using Chaotic Forcing for Location of Global Optimum of Multimodal Functions. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 353-358, 2011, Timisoara, Romania
       3. Nenov N., V. Gochev , T. Girova , Iv. Stoilova , T. Atanasova , V. Stanchev , A. Stoyanova, Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees), Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2011, Jeobp 14 (1), p. 67 – 75, ISSN Print: 0972-060X ISSN Online: 0976-5026, www.jeobp.com

       4. Zhekova B. Y. and V. S. Stanchev, Reaction Conditions for Maximal Cyclodextrin Production by Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium, Polish Journal of Microbiology, Vol. 60, No 2, 2011, 113–118.

       5. Nachev V., Ch. Damyanov, T. Titova. Wavelet Neural Network for Non-Destructive Egg Freshness Determination, Conference for Academic Disciplines. Academic Journal of Science (IJAS), 95-103, May 21-25, 2012, Province, France,
        http://universitypublications.net/ajs/0102/pdf/PRC209.pdf
       6. Titova T.V. Nachev, Ch. Damyanov, Pl. Nikovski. Intelligent  Classifiers  for  Non-Destructive Determination of  Food  Quality, Facta Universitatis,  Series: Automatic Control and Robotics, vol.1, 19-30, 2013, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUAutContRob/article/view/20/3
       7. Мarkov B. , Tsankova D., MIT rule based model reference adaptive control of linear induction motor, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Romania – International Journal of Engineering, tome XII, p. 95-100, 2014, http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2014/ANNALS-2014-3-13.pdf
       8. Titova T., V. Nachev, Ch. Damyanov. Food Quality Evaluation According to their Color Characteristics, Facta Universitatis,  Series: Automatic Control and Robotics, vol.1, 1-10, 2015, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUAutContRob/article/view/796/626

       IV. Статии в списания в България

       1. Дамянов Ч., Какво е симетрия? сп. Техносфера, ISSN 1313-3861, бр.2 (10), 42-51, 2010
       2. Дамянов Ч., Т. Титова, В. Начев. Неразрушаваща диагностика и инспекция на качеството на хранителни продукти, сп. Автоматика и информатика, ISSN 0861-7562 2, 13-18, 2010
       3. Дамянов Ч., В. Начев, Т. Титова. Бейсови класификатори, сп. Автоматика и информатика, 2, 54-61, 2010
       4. Nachev V., T. Titova, Ch. Damyanov. Improving the Qualities of SVM Classifiers with Evolutionary Algorithms, Journal: Information Technologies and Control, 1, 34-40, 2010, http://www.acad.bg/rismim/itc/sub/archiv/Paper5_1_2010.pdf
       5. Титова Т., Ч. Дамянов, В. Начев. Определяне на преснотата на яйца с използване на спектралните им характеристики, сп. ХВП, 3, 41-47, 2010
       6. Damyanov Ch., V. Nachev, T. Titova, St. Jordanov. A Self-Learning Bayesian Classifier for Quality Evaluation in Automatic Sorting Systems of Fruit and Vegetables, Journal: Information Technologies and Control, 4, 26-31, 2010, http://www.acad.bg/rismim/itc/sub/archiv/Paper4_4_2010.pdf
       7. Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев. Повишаване рентабилността при производство на ябълков оцет чрез управление на процеса в непрекъснат режим . Хранително-вкусова промишленост, №10, 2010, 51-54
       8. Стойчев Ж., Й. Бадев, Р. Мишков. Управление и интензификация на процесите при производството на ябълков оцет в непрекъснат режим. Хранително-вкусова промишленост, №2, 2010, 46-49
       9. Стойчев Ж., Й. Бадев. Непрекъснато измерване на концентрацията на етилов алкохол при различни ферментационни процеси за целите на автоматичния контрол и управление. Лозарство и винарство, №3, 2011, 37-41
       10. Дамянов Ч., По-просто за сложното, сп. Техносфера, ISSN 1313-3861, бр.1 (13), 35-51, 2011
       11. Damyanov C.I. Analysis and Evaluation of Errors in Training and Testing of Recognition Systems. ICCST, 1(1), pp. 13-19, 2012
       12. Стойчев Ж., Й. Бадев. Автоматизация на процесите при производство на оцет. Лозарство и винарство,№4, 2012, 40-44
       13. Tsankova, D., Adaptive Control of Continuously Fed Bioreactor, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.17, pp. 33-37, 2012
       14. Tsankova, D., Neural Feedback-Error-Learning Control of an Autonomous Mobile Robot, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.17, pp. 39-46, 2012
       15. Damyanov Ch. T. Titova, V. Nachev. A Quality Evaluation of Fruit and Vegetable based on their Spectral Reflectance and Transmittance Characteristics, Journal: Information, Communication and Control Systems and Technologies, 1, 2-6, 2013
       16. Марков Б., Панов В. Симулационно изследване на динамичен модел на векторно управление на линеен асинхронен двигател при постоянство на роторното потокосцепление, Списание „Механика на машините”, бр. 102, стр. 93-98, ISSN 0861-9727, 2013
       17. Марков Б., Панов В. Създаване на симулационен модел на трифазен линеен асинхронен двигател в реална трифазна координатна система, Списание „Механика на машините”, бр. 102, стр. 99-106, ISSN 0861-9727, 2013
       18. Начев В, Т.  ТитоваЧ.  Дамянов, Т. Тодоров. „Eлектронен нос”  в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 30-36, 2014

       V. Доклади на научни конференции в чужбина

       1. Prokopov, T., V. Nachev, T. Horeva, G. Mechenov, Ch. Damyanov, St. Tanchev, Reducing the Negative Technological Effect Created by the Technology of Some Foods through Waste Product Treatment, ISEKI-Foods, ESB, Porto, Portugal, https://www.iseki-food.net/E-learning, 2011
       2. Prokopov T., V. Nachev, T. Horeva, G. Mechenov, Ch. Damyanov, St. Tanchev, Production of anthocyanin food colorants and antioxidant concentrates, ISEKI-Food Project, https://www.iseki-food.net, 2012
       3. Prokopov T., V. Nachev, T. Horeva, G. Mechenov, Ch. Damyanov, St. Tanchev, Reducing the negative ecological effect created by the technology of some foods through waste product treatment, ISEKI-Food Project, https://www.iseki-food.net, 2012
       4. Girova T., V. Gochev, Iv. Stoilova, Kr. Dobreva, N. Nenov, V. Stanchev, Al. Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases: Fruits from sweet fennel (Foeniculum officinale Mill.), era.teipir.gr/eRA6/documents/papers/Physics%20FP.doc, достъп до сайта на конференцията (era.teipir.gr), eRA-6, Physics.

       5. Titova Т., V. Nachev,  Ch. Damyanov. Non-destructive Determination of Eggs Quality using Intelligent Classifiers, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 451-454, November 14th-16th, 2012, Niš, Serbia
       6. Nachev V., T. Titova, Ch. Damyanov. Increasing the Accuracy of Neural Classifiers in Collective Classification Schemes, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 479-482, November 14th-16th, 2012, Niš, Serbia
       7. Titova Т., V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Hr. Dinkov. Determining the Freshness of Eggs Using Spectral  Data  and Wavelet Network Model, 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, June, 11-13, 2012, Zlatibor, Serbia
       8. Dinkov Hr., N. Bozukov, T. Titova. Computer Based Measured and Backup Systems Type 1- Wire Bus in Industry and Academic Activity, Proceeding of 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, RT3.2-1-2, June, 11-13, 2012, Zlatibor, Serbia
       9. Nikovski Pl., V. Nachev. Measuring accuracy improvement in determining complex conductivity by means an oscilloscope. 56th Etran conference for electronics telecommunications, computers, automation and nuclear enginering, Zlatibor, June 11-14, 2012, ML1.3-1-3, p.3.
       10. Бадев Й. А., Марков Б. Г., Маслинков И. М., Выбор MLP нейронных сетей для классификаторов оптических изображений сельскохозяйственных продуктов, Первая международная научно-практическая конференция актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг 22 марта 2013 г. г. Набережные Челны, Татарска република, РФ-конференция
       11. Titova T., V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov. Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 809-812, 26-29 June 2013, Ohrid, Republic of Macedonia
       12. Bozukov N., T. Titova, V. Nachev. Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 623-624, 26-29 June 2013, Ohrid, Republic of Macedonia
       13. Badev, J., Iv. Maslinkov. Identification of Dynamic Processes with Artificial Neural Networks, XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2013, 26 - 29 June 2013, Ohrid, Macedonia, Vol.2, pp. 825-828.
       14. Badev, J., J. Stoitchev, Iv. Maslinkov. Estimation of Parameters in a Biotechnology Process Model through the Extended Kalman Filter, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2013 (IIZS 2013), October 30th, 2013, Zrenjanin, Serbia, pp. 19-24.
       15. Badev, J., Iv. Maslinkov, J. Stoitchev, Pl. Madjarova. Training Artificial Neural Networks for Dynamic Process Modelling, III International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2013 (IIZS 2013), October 30th, 2013, Zrenjanin, Serbia, pp. 220-224.
       16. Власева Р., Иванова М., Марков Б., Петкова Н., Денев п., Стоянова А., Schreiner M ''Влияние некоторых технологических параметров на процессе сычужиной кислотной коагуляции для подготовки свежего сыра с добавлением кукурузного масла'', ''Актуальнные проблемы развития общественого пытания и пищевой промышлености'', г. Белгород, Россиская Федерация, 16 апреля 2014г.
       17. Markov B., V. Panov, Research the control system of permanent magnets linear synchronous motor, Proceeding of papers ICEST 2014, vol.02, 274-278, 25-27.06, Nish, Serbia, 2014
       18. Markov B., Modular Development of Linear Induction Motor Control in Simulink Environment, Proceeding of papers ICEST 2014, vol.02, 278-282, 25-27.06, Nish, Serbia, 2014
       19. Titova Т., V. Nachev,  Ch. Damyanov. Determining Food Quality  based on their Colors Characteristics, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 160-163, November 12th-14th, 2014, Niš, Serbia
       20. Nachev V., T. Titova, Ch. Damyanov. Instrumental Information Fusion in Expert Systems for Food Classification, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 164-167, November 12th-14th, 2014, Niš, Serbia

       VI. Доклади на научни конференции в България

        1. Титова Т.,  В. Начев,  Ч. Дамянов. Редуциране на размерността на признаците при класификатори на хранителните продукти. International Conference Automatics and Informatics’10, I169-173, October 3-7, 2010, Sofia
        2. Начев В., Т. Титова, Ч. Дамянов. Повишаване на точността на невронни класификатори с Adaptive Boosting при класификация на яйца по преснота. International Conference Automatics and Informatics’10, I173-177, October 3-7, 2010, Sofia
        3. Стойчев Ж., С. Актерян, Й. Бадев, Б. Миленков. Обобщен критерий за управление и оптимизация на процеса на оцетнокисела ферментация. International Conference Automatics and Informatics’10, т.І, 97-100, October 3-7, 2010, Sofia
        4. Tsankova D., N. Isapov, Formation Control of a Group of Non-Holonomic Agents Using Artificial Potential Fields, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics’10, 3-7 October 2010, Sofia, Bulgaria, pp. I-209-I-212
        5. Tsankova D., N. Isapov, A Cellular Automaton Based Formation Control of a Group of Non-Holonomic Agents, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics’10 (and RAM’2010), 3-7 October 2010, Sofia, Bulgaria, pp. III-547- III-550.
        6. Бадев. Й. Избиране размера на MLP невронни мрежи за класифициране на вектори, '”Хранителна наука, техника и технологии 2010”, том LVII, св. 2, 250-255, 2010
        7. Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев, П. Маджарова. Моделиране и управление на процеса на оцетнокисела ферментация в непрекъснат режим. Научни трудове на УХТ 2010, т. LVІІ, св.2, 2010, 267-272.
        8. Марков Б. Изследване влиянието на хлабините в кинематичните звена в пътуващия механизъм на мостов кран с електрическа връзка между роторите на задвижващите асинхронни двигатели, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове, том LVII, Св. 2, Пловдив, 15-16 октомври 2010, стр. 355-360
        9. Tsankova D., N. Isapov, Reinforcements Based Topological Path Planning for Autonomous Mobile Robots, TECHSYS 2011, 26-28 May, Vol.16, book 1, pp.95-100, ISSN 1310-8271.
        10. Tsankova D., N. Isapov, A PSO-Based Trajectory Tracking Control for a Nonholonomic Mobile Robot, TECHSYS 2011, 26-28 May, Vol.16, book 1, pp.101-105, ISSN 1310-8271.
        11. Стойчев Ж., Й. Бадев, Р. Мишков, П. Маджарова. Изследване на определящите технологични показатели на процеса на оцетнокисела ферментация в непрекъснат режим при производството на винен оцет. Научни трудове на УХТ 2011, т. LVІІІ, св.3, 2011, 163-168.
        12. Марков Б. Математичен модел на линеен асинхронен двигател, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове, том LVIII, Свитък 3, Пловдив, 14-15 октомври 2011, стр. 375-380
        13. Марков Б. Линейни електрозадвижвания в промишлеността, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове, том LVIII, Свитък 3, Пловдив, 14-15 октомври 2011, стр. 381-386
        14. Марков Б. Изчисляване на роторните токове, електромагнитният момент и избор на съпротивление в многодвигателно асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите на асинхронните двигатели, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове, том LVIII, Свитък 3, Пловдив, 14-15 октомври 2011, стр. 369-374
        15. Nachev V., T. Titova, Ch. Damyanov. Synthesis of a Classifier for Egg Freshness Determination. Preprints of International IFAC Workshop on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 61-65, Plovdiv, Bulgaria, June 13-16, 2012
        16. Nachev V., T. Titova, Ch. Damyanov. A Modified Algorithm for Non-Destructive Quality Evaluation of Potatoes with an AQS 602 Sorting Machine. Preprints of International IFAC Workshop on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 99-105, Plovdiv, Bulgaria, June 13-16, 2012
        17. Tsankova, D., Isapov, N., Potential Field Based Formation Control in Trajectory Tracking and Obstacle Avoidance Tasks, Proc. of the 2012 IEEE 6th International Conference 'Intelligent Systems', Methodology, Models, Applications in Emerging Technologies, (IEEE IS’12), Hotel Rodina, Sofia, Bulgaria, September 6-8, 2012, Vol. I, pp.76-81, 2012
        18. Tsankova, D., Isapov, N.M., Trajectory Tracking Formation Control of Autonomous Mobile Robots Using a Single-Dimensional Cellular Automata Approach, Proc. of the Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing (DYCAF’2012), 13-16 June, Plovdiv, Bulgaria, pp.175-180, 2012
        19. Титова Т.П., К.И.Велчева, В.Г. Начев, Ч.И. Дамянов: Определяне на общите сухи вещества в цитрусови сокове чрез инфрачервена спектроскопия и рефрактометрия. Сборник доклади на Юбилейна международна научно-практическа конференция «Храни, технологии и здраве», ИИРХ-Пловдив, 095-100, 2012
        20. Бадев Й., Стойчев Ж. Оценка на статистическите характеристики на определящите технологични величини на процеса на оцетнокисела ферментация. Научни трудове, САИ, 2012, т.І, 145-148.
        21. Титова Т., К. Велчева, В. Начев, Ч. Дамянов. Алгоритъм за разпознаване и визуализация на резултатите от диагностични тестове, Научна конференция с международно участие "ТЕХСИС 2013", списание на ТУ-София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, т. 19, кн.1, 2013, 255-260, 29-31 май, 2013
        22. Начев В. П. Маджарова, Т. Титова, Ч. Дамянов. Технологична платформа за спектрофотометричен анализ на уиски, Научна конференция с международно участие "ТЕХСИС 2013", списание на ТУ-София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, т. 19, кн.1, 2013, 299-302, 29-31 май, 2013
        23. Начев В., Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева. Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация. Международна конференция Автоматика и информатика’13, І-267–І-270, 3-7.10.2013, София
        24. Маджарова, П., Д. Цанкова, В. Начев, Ч. Дамянов. Невронен класификатор на уиски, базиран на UV-VIS спектроскопия с отчитане на температурното влияние, Научни трудове, том LX, св.2 “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 46-50 (7-ма национална конференция с международно участие “Автоматизация на процесите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - 2013”, в рамките на 60-тата юбилейна научна конференция на УХТ, 18-19 октомври 2013, Пловдив
        25. Велчева, К., Д. Цанкова, Т. Титова, Ч. Дамянов. Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ UV-VIS спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научни трудове, том LX, св.2 “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19 октомври 2013, Пловдив, 51-56
        26. Цанкова, Д., Б. Марков, Управление на автономен мобилен робот, базирано на “СМАС” невронна мрежа, Научни трудове, том LX, св.2 “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19 октомври 2013, Пловдив, 85-90
        27. Терзийски Г. Автоматизация на процесите майшуване и ферментация в пивопроизводството с локална автоматика произвеждана от наши фирми, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, стр.142-147, 2013.
        28. Стойчев, Ж., Й. Бадев, П. Млекаров, Определяне на динамичните параметри на периодичен  биотехнологичен процес, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, стр.148-153, 2013.
        29. Терзийски Г. Изследване на някои процеси в пивопроизводството, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, стр.173-178, 2013.
        30. Шиянова Н., Б. Марков Структурная модель сушильной установки как объект управления”, Научни трудове, том LX „Хранителна наука и технологии-2013”, 18-19 октомври 2013, Пловдив ,стр. 179-180
        31. Стойчев, Ж., Някои аспекти на процеса на оцетнокисела ферментация от гледна точка на неговото управление, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, стр.181-186, 2013.
        32. Марков Б., Симулационнен динамичен модел на система линеен синхронен двигател с постоянни магнити задвижващ гъвкав товар, Научни трудове, том LX „Хранителна наука и технологии-2013”, 18-19 октомври 2013, Пловдив, стр. 211-216
        33. Марков Б. Безсензорно управление на линеен асинхронен двигател, Научни трудове, том LX „Хранителна наука и технологии-2013”, 18-19 октомври 2013, Пловдив, стр. 222-224
        34. Бурова Т., В. Начев, Разработване на лабораторен стенд за измерване на вакуум, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 266-269, 18-19 октомври 2013, Пловдив
        35. Семерджиева В., Б. Георгиев, Ч. Дамянов, Анализ на данни от диагностични тестове, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 292-297, 18-19 октомври 2013, Пловдив
        36. Атанасов П., В. Станчев, Информационно-измервателна система за наблюдение и контрол на температура в цех „Електроснабдяване” на КЦМ – гр. Пловдив, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19 октомври 2013, Пловдив
        37. Станчев В., Ч. Дамянов, Апроксимация на експериментални данни със сплайн-функции от втори ред, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19 октомври 2013, Пловдив
        38. Станчев В., Оптичен сензор с потенциален изход за опознаване маркера на фолио с центриран печат, Научни трудове, том LX, “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19 октомври 2013, Пловдив
        39. Георгиева Ив., Т. Титова. Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том XL, св.2, 276-280, Октомври 18-19, 2013, Пловдив
        40. Атанасова М., Т. Титова. Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том XL, св.2, 285-291, Октомври 18-19, 2013, Пловдив
        41. Начев В., Т. Тодоров, Т. Титова, Ч. Дамянов. Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 53-57, Май, 8-9, 2014, Банкя.
        42. Titova T., V. Nachev, Ch. Damyanov, Improve the Characteristics of the Classifiers Based on Hybrid Neural Structures, Международна конференция Автоматика и информатика’14, І-55–І-58, 1-3.10.2014, София
        43. Терзийски Г., И. Драготинов, Автоматизация на изследванията при моделиране и симулиране на технологични процеси, International Conference Automatics and Informatics’2014, Bulgaria, I - 257-260, Sofia, October 1 - 3, 2014
        44. Донев, Р., Ж. Стойчев, Д. Кузманова-Донева., Електронен стенд за калибриране на промишлени манометри, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Пловдив, Научни трудове, 2014,
        45. Запрянов, Д., Г. Терзийски, Автоматизация на процесите по измиване и дезинфекция на оборудването в цех ферментация в ПЗ “Каменица” АД, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Пловдив, Научни трудове, 2014,
        46. Енгеров, А., Ж. Стойчев, Управление на машина за сглобяване на електрически компоненти за автомобилостроенето, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Пловдив, Научни трудове, 2014,
        47. Марков Б. „Модулно реализиране на асинхронен двигател в Simulink среда“, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Пловдив, Научни трудове, 2014,
       Проекти

       НИС при УХТ 38/08-Н, 15/10-Н, 13/11-Н, 7/14-Н, 13/15-Н

        

       МОН - ДО 02-143/16.12.2008

     •